สถิติคดีน่าสนใจ สถิติคดีจราจร ประกาศสืบจับ คำแนะนำในการติดต่อสถานีตำรวจ การขออนุญาตต่างฯ การป้องกันอาชญากรรม การป้องกันอัคคีภัย การประกันตัวผู้ต้องหา-การเยี่ยมผู้ต้องหา   กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สถานที่ราชการ สถานพยาบาล สถาบันศึกษา สถานประกอบพิธีทางศาสนา สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม/บังกะโล ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สถานีตำรวจในจังหวัด/เขต
อาพฤ
    1  2   3   4 
 5   6   7   8   9   10   11 
 12   13   14   15   16   17   18 
 19   20   21   22   23   24   25 
 26   27   28   29   30   31 
Go Facebook
ผู้ปฎิบัติงานประจำวันที่ 28 มกราคม 2563
              ตรวจรายชื่อเวร    
   หมายเหตุ นัดหมายสายตรง คลิ๊กที่ชื่อ
 คู่มือประชาชน
     คำแนะนำในการติดต่อสถานีตำรวจ
     การขออนุญาตต่างฯ
     การป้องกันอาชญากรรม
     การป้องกันอัคคีภัย
     การประกันตัวผู้ต้องหา -
        การเยี่ยมผู้ต้องหา
     กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
 ข้อมูลท้องถิ่น
     สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
     สถานพยาบาล
     สถาบันศึกษา
     สถานประกอบพิธีทางศาสนา
     สถานที่ท่องเที่ยว
     โรงแรม/บังกะโล
     ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ติดต่อสถานี
 ติดต่อสถานีตำรวจ
  แจ้ง คลิกที่นี่ครับ
 
    รายละเอียดและภาพประกอบ  
    พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย  
            ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
                                           เป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้
                                                    ข้าพระพุทธเจ้า 
                                    ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ่อผุด 
 
    รายละเอียดและภาพประกอบ  
    สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้  
                   ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้
              ข้าพระพุทธเจ้า 
ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ่อผุด 
 
    รายละเอียดและภาพประกอบ  
    พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี  
           ประชุมมาตรการป้องกันและดูแลนักท่องเที่ยวของ  
           สภ.บ่อผุด
วันที่ 17 พ.ย.58 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี , พ.ต.อ.ภรศักดิ์ นวลหนู รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี และคณะ เดินทางมาร่วมประชุมการเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการตามมาตรการป้องกันและดูแลนักท่องเที่ยวของ พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร.(ตท) โดยมี ผกก.ตม.สฏ. , ผกก.6 บก.รน. , ผกก.สภ.บ่อผุด , เกาะสมุย , เกะพะงัน , เกาะเต่า , สว.ทท.๖-๗ กก.5 บก.ทท. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.บ่อผุด 
 
 
สถานีตำรวจภูธรบ่อผุด
ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎ ก.ตร.
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จึงได้มีนโยบายให้
กองบัญชาการศึกษา ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม ของ
ข้าราชการตำรวจ จัดทำคู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยา
บรรณของตำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ
๑. มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้วย
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
๒. ตระหนักถึงปัญหาเชิงจริยธรรมและเข้าใจหลักพฤติกรรมศาสตร์
เชิงจริยธรรม จารีต ประเพณี วัฒนธรรมของคนในชาติ
๓. มีความสำนึกในความถูกต้องและชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
รับใช้ประชาชนมีจิตสาธารณะ เสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์
ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
๔. ยึดมั่นในสถาบันชาติ เชิดชูศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
๕. ร่วมมือร่วมใจกันนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตำรวจ ไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำไปถ่ายทอด
หรือสอดแทรกในการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์ หรือการฝึก
อบรมในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

http://www.edupol.org 
รายละเอียดและภาพประกอบ  
 
พ.ต.อ.เทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์ ผกก.ฯ
ประชาสัมพันธ์ bikeformom2015
Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกร ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม
https://www.youtube.com/watch?t=11&v=SVqSVfO9D28
 
รายละเอียดและภาพประกอบ  
 
พ.ต.อ.เทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์ ผกก.ฯ
ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
(การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและกำหนดข้อยกเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง)
 
1. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 132 ตอนที่ 6 ก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา
2. มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
3. สำหรับสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ มีดังนี้
                      (1) คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์และคุ้มครองสิทธิในข้อมูลที่เจ้าของลิขสิทธิ์ที่ใช้บริหารจัดการสิทธิของตนไม่ให้คนอื่นมาลบหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ชอบ เช่น การลบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ชื่อผู้สร้างสรรค์ ชื่อนักแสดง เป็นต้น โดยหากบุคคลใด ลบ หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลดังกล่าว ถือว่ามีความผิดฐานละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ                  
                           (2) คุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีที่เจ้าของลิขสิทธิ์นำมาใช้ปกป้องงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเพื่อป้องกันการทำซ้ำหรือการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ เช่น พาสเวิร์ด (password) ที่เจ้าของลิขสิทธิ์นำมาใช้ในการควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยหากบุคคลใดทำลายมาตรการทางเทคโนโลยีดังกล่าว โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ยินยอมถือว่ามีความผิดฐานละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี     
              (3) กำหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์การทำซ้ำชั่วคราว   (Exception for Temporary Reproduction) เพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าการทำซ้ำชั่วคราวโดยความจำเป็นของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียกดูงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากการดูภาพยนตร์ หรือฟังเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีการทำซ้ำงานเพลงหรือภาพยนตร์ดังกล่าวไว้ในหน่วยความจำ (RAM) ทุกครั้ง ด้วยความจำเป็นทางเทคนิคดังกล่าวทำให้ทุกครั้งที่มีการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานจะต้องทำซ้ำงานด้วยเสมอ การทำซ้ำลักษณะนี้เป็นการทำซ้ำชั่วคราว ที่ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
                   (4) เพิ่มเติมเรื่องการกำหนดข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(Liability Limitation of ISP) เพื่อให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น เจ้าของเว็บไซต์ Youtube ไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ โดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอาไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากเว็บไซต์ ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องแสดงหลักฐานต่างๆ ต่อศาลอย่างเพียงพอ และเมื่อศาลได้มีคำสั่งให้เอาไฟล์ละเมิดออกจากเว็บไซต์แล้ว  และเจ้าของเว็บไซต์ดำเนินการตามคำสั่งศาล เจ้าของเว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดเกี่ยวกับการกระทำที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว    
                       (5) เพิ่มข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์กรณีการจำหน่ายต้นฉบับหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ โดยนำหลักการระงับไปซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Exhaustion of Rights) มากำหนดให้ชัดเจนว่าการขายงานอันมีลิขสิทธิ์มือสองสามารถทำได้โดยไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การขายภาพเขียน หนังสือ ซีดีเพลง  ซีดีภาพยนตร์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี หากเป็นการขายซีดีภาพยนตร์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดีทัศน์ด้วย มิฉะนั้น แม้ไม่ผิดตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ แต่อาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้
                       (6) เพิ่มเติมเรื่องสิทธิทางศีลธรรมของนักแสดง (Moral Right) เพื่อเพิ่มสิทธิให้นักแสดง          มีสิทธิทางศีลธรรมเท่าเทียมกับสิทธิทางศีลธรรมของผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยนักแสดงมีสิทธิระบุชื่อตน
ในการแสดงที่ตนได้แสดง และห้ามไม่ให้บุคคลใดกระทำต่อการแสดงของตนจนทำให้เกิดความเสียหาย               ต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณ       
                   (7) เพิ่มบทบัญญัติเรื่องค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (Punitive damages) โดยกำหนดให้ศาล         มีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงจ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้นไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหาย             ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่ามีการกระทำโดยจงใจหรือมีเจตนาให้งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงสามารถเข้าถึงโดยสาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย
                   (8) กำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งริบหรือทำลายสิ่งที่ได้ใช้ในการกระทำละเมิด และสิ่งที่ได้ทำขึ้นหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง 
รายละเอียดและภาพประกอบ  
 
*********ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ********
เรื่องขอความร่วมมือจากประชาชนในเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี
****เพื่อให้เกิดความปลอดภัยร่วมกันดัง ต่อไปนี้****
1.ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ไม่ควรขับรถในขณะอ่อนเพลีย การดื่มสุราหรือของมึนเมา และการขับรถเร็ว เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเองและผู้อื่นได้
2.เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการ 3 ม. (เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซต์ปลอดภัย) 2 ข.(ใบขับขี่ รัดเข็มขัดนิรภัย) 1 ร.(ขับรถเร็ว) รวมทั้งการแซงในที่คับขัน ขับขี่ย้อนศร ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง และโทรศัพท์ขณะขับขี่ โดยเน้นหนักในการกวดขัน จับกุมพฤติกรรม เสี่ยงหลัก 3 เรื่อง ได้แต่ ความเร็ว เมาสุรา และไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวติหลังบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
3.ผู้เดินเท้าขอให้ใช้ความระมัดระวัง โดยใช้ทางเท้าหรือไหล่ทางในการสัญจร การข้ามถนน ให้ใช้สะพานลอย ทางข้าม ทางม้าลายหรือตามจุดที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนายความสะดวกให้
4.ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพงไปตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่สาธารณะโดยเฉพาะสถานที่เปลี่ยว 5.ห้ามพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ และหลีกเลี่ยง การจุดดอกไม้เพลง พลุ ประทัด วัตถุอันตราย หรือการละเล่นอื่นใด ในลักษณะก่อความเดือดร้อนรำคาญ
6.ควรงดดื่มสุราหรือของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้
7.ก่อนออกจากบ้านขอให้สำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊ก หรือปิดสะพานไฟ และปิดถังแก๊สหุงต้ม เพื่อป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ตลอดจนปิดประตูหน้าบ้านและใส่กุญแจบ้านให้เรียบร้อ้ย ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอยู่บ้านเป็นเวลาหลายวัน ควรฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ เพื่อให้ความคุ้มครองตามโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ
8.ขอให้ผู้ปกครองกำชับเด็กและเยาวชน ให้ระมัดระวังผู้ที่จะหลอกลวงไปในทางมิชอบหรือไม่ควรปล่อยให้ไปเที่ยวตามลำพัง กรณีเด้กขอให้จัดทำบัตรหรือสิ่งอื่นใดให้ปรากำชื่อเด็ก บิดา มารดา หรือชื่อผู้ปกครอง สถานที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงของเด็ก เพื่อความสะดวกในการติดตามหรือนำส่งผู้ปกครองในกรณีพลัดหลง
 


ตำรวจภูธรภาค 8 , ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 , ภูธรจังหวัดภูเก็ต , ภูธรจังหวัดกระบี่ , ภูธรจังหวัดพังงา , ภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
   

Google      ***สามารถค้นหาเป็นภาษาไทยได้

 
   คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่   
 
Powered by LOUISDOTNET © All rights reserved
© ทุกส่วนของเว็บนี้สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย
สถานีตำรวจภูธรบ่อผุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมู่ 2 ต.บ่อผุด(หาดเฉวง) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
เบอร์โทรศัพท์ : 077-414567 FAX: 077-414241 E-Mail: bophutcenter@hotmail.com