สวัสดีครับ… ผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ทุกท่าน
            ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญมาก การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและความรู้สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วภายใต้เครือข่ายอินเตอร์เน็ท ( Internet ) สถานีตำรวจภูธรบ่อผุดได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำเว็บไซด์นี้ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนและสถานีตำรวจ ทำให้เกิดความโปร่งใส ประชาชนทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้ โดยแจ้งเบาะแสคนร้าย หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าจะกระทำผิด หรือแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนผ่านทางเว็บไซด์นี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
            หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไร ขอได้โปรดกรุณาแจ้งให้ทราบ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย หรือทาง e – mail สถานีตำรวจภูธรบ่อผุดยินดีรับใช้และรับพิจารณาดำเนินการให้ทุกเรื่องครับ
ขอแสดงความนับถือ
พันตำรวจเอก             
( สถิตย์  พรมอุทัย )
ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรบ่อผุด
E – mail : bophut.police@yahoo.com
ต้องการความช่วยเหลือติดต่อผมได้ครับ !
คลิ๊ก เพื่อติดต่อสายตรงผู้กำกับ


 ประวัติ
 ยศ ชื่อ สกุล  พ.ต.อ.สถิตย์  พรมอุทัย
 วัน เดือน ปีเกิด  27 มิ.ย. 2507
 ตำแหน่ง  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อผุด
 วุติการศึกษา   การศึกษาอบรม
      - หลักสูตรผู้กำกับการ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ


 นโยบายการบริหารงาน
(1) การครองตน ได้ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ตั้งใจ อดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคใดๆ ตลอดมา อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นตลอดเวลา ในด้านการใช้จ่าย ได้ใช้จ่ายตามสมควรแห่งสถานภาพ จนทำให้สามารถสร้างฐานะตนเองและครอบครัวได้ ได้บำรุงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมให้เป็นประโยชน์และประหยัด อีกทั้งเป็นผู้รักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายอย่างดียิ่ง ให้ความเคารพและเชื่อฟังต่อผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้ตรงต่อเวลา ได้ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา มีความจงรักภักดีต่อชาติและพระมหากษัตริย์ และประพฤติตนเป็นพลเมืองดีตลอดมา
(2) การครองคน เป็นผู้ที่มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับทุกๆ คน เมื่อได้สั่งการหรือกระทำการสิ่งใดแล้วกล้าที่จะรับผิดชอบในการนั้นๆ เป็นผู้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือผู้ร่วมงานโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะงานต่างๆ ตลอดถึงการมีส่วนร่วมในงานนั้นๆ ด้วย และมีการมอบหมายงานให้นำไปปฏิบัติโดยดูจากความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลประกอบด้วย
การปฏิบัติได้มุ่งเน้นในด้านการให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเสมอภาค มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นกันเอง และสุภาพรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มาติดต่ออีกด้วย
ได้ใช้เหตุผลในการตัดสินวินิจฉัยแก้ไขปัญหาโดยถือประโยชน์ของทางราชการและส่วนรวมเป็นที่ตั้งประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎระเบียบวิธีการที่กำหนดอีกทั้งได้ให้ความสำคัญยกย่องให้เกียรติผู้ร่วมงานเสมอมาและให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับทุกส่วนราชการที่ประสานขอความร่วมมือเสมอมา
(3) การครองงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและได้พยายามศึกษาค้นคว้า หาความรู้เกี่ยวกับงานอย่างสม่ำเสมอ มีความรู้ ความสามารถ มีปฏิภาณไหวพริบ ในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานได้เป็นอย่างดี และมีความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
ได้พยายามปรับปรุงงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและได้พยายามหาแนวทาง หรือวิธีการรวมทั้งการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
มีความกระตือรือร้น เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและงานที่รับผิดชอบ ยึดหลักประโยชน์ของส่วนราชการและประชาชนผู้มาติดต่อขอรับความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างราชการกับประชาชนเป็นอย่างดี