พบเหตุแจ้งข่าว ชาวประชาปลอดภัย
 ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส
 คำนำหน้าชื่อ  ชื่อ-นามสกุล 
 อี-เมล์    
 โทรศัพท์  มือถึอ
 ที่อยู่  ตำบล
 อำเภอ  จังหวัด

 รายละเอียดการแจ้งเบาะแส
 หัวข้อเรื่อง *    
 รายละเอียด * หมายเหตุ การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
ตำรวจจะรักษาไว้เป็นความลับ
ระเบียบการเข้าถึงข้อมูล
1. การแจ้งเบาะแส : ตั้งแต่สารวัตรขึ้นไป
2. ร้องเรียน : ผู้กำกับการแต่เพียงผู้เดียว
  
หมายเหตุ :  1. ช่องหัวข้อเรื่องเป็นข้อความส่งถึงเจ้าหน้าที่
                 2. เครื่องหมาย ์* คือ ส่วนที่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล